1 września - pamiętamy!
Wydarzenie

1 września przypadła 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji Samorząd Szkolny złożył hołd bohaterom, składając kwiaty na grobie Anny Młyńskiej oraz przy pamiątkowej tablicy poświęconej Alfonsowi Flisykowskiemu. 


Obrazy newsów: rozroku12-131.jpgObrazy newsów: rozroku12-131.jpg

Zielone Ramleje
Wydarzenie

Warsztaty zielarsko-przyrodnicze „Zielone Ramleje”

Gmina Somonino zaprasza na warsztat zielarsko-przyrodniczy!


TERMIN: 4 września 2021 roku godzina 11.00
ZBIÓRKA: Plac zabaw w miejscowoÅ›ci Ramleje

Czas trwania to około 4 godziny.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/yJbbR2GNaB3pHacx6

Podczas warsztatów odkrywać bÄ™dziemy wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci lokalnie wystÄ™pujÄ…cych zióÅ‚. Zaplanowano:
- krótki spacer botaniczny po okolicy,
- wykład na temat właściwości lokalnie występujących roślin leczniczych,
- warsztaty na placu zabaw z przygotowania zioÅ‚owej soli magnezowej do inhalacji,
- wspólne nasadzenie krzewów i drzew na placu zabaw na Ramlejach.

UWAGA: osoby maÅ‚oletnie uczestniczÄ… w Imprezie na wyÅ‚Ä…cznÄ… odpowiedzialność osób, które sprawujÄ… nad nimi pieczÄ™.

UdziaÅ‚ jest bezpÅ‚atny. Uczestników obowiÄ…zujÄ… zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.

Obrazy newsów: war.jpg

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Informacja

Obrazy newsów: rowerowy_maj2021.png

Wyprawki dla uczniów
Informacja

Obrazy newsów: wyprawka_szkolna-2.jpg

Obrazy newsów: wyprawka_szkolna-2.jpg

Podręczniki 2021/22
Informacja

Obrazy newsów: wykaz_podrecznikow_sp_2021.png

Na zawsze w naszej pamięci...
Informacja

Obrazy newsów: nn_2020.jpg

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21.
Wydarzenie

NadszedÅ‚ dÅ‚ugo wyczekiwany dzieÅ„ - 25 czerwca 2021 r. ZakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ rok szkolny 2020/2021. Dla niektórych to tylko przerwa, dla innych to koniec poczÄ…tku... W powietrzu, wodzie, w lasach i na Å‚Ä…kach odbijajÄ… siÄ™ już obrazy i dźwiÄ™ki, które zdajÄ… siÄ™ wyrażać tylko jedno - W A K A C J E 

Obrazy newsów: zak_rok_2021.jpeg

Z tego powodu skÅ‚adamy wszystkim życzenia udanego wypoczynku oraz przypominamy o zachowaniu bezpieczeÅ„stwa i zdrowego rozsÄ…dku podczas wakacyjnych przygód.

Rowerowy maj
Wydarzenie

Obrazy newsów: rower.png

Wygrajmy plac zabaw!
Informacja

Miejscowość Hopowo bierze udziaÅ‚ w projekcie Podwórko. Nowy plac zabaw wygrajÄ… lokalizacje z najwiÄ™kszÄ… liczbÄ… gÅ‚osów poparcia. 

Możemy wygrać ten plac zabaw, ale tylko razem!  Trzeba siÄ™ zarejestrować na stronie: https://podworko.nivea.pl/uzytkownik/logowanie

GÅ‚osowanie potrawa do 15 lipca i można oddawać gÅ‚osy codziennie. 
Wystarczy kilka kliknięć, aby pomóc im wygrać! 

Zobacz filmik Hopowa https://drive.google.com/file/d/10KqG6SQBfMRsSQG_HbkF-tN6Y3Ihb0Xi/view?usp=sharing

Obrazy newsów: pom_zw1.jpg

Obrazy newsów: plakat_festyn_2019.png

Obrazy newsów: przedbn.jpg

Spacer w chmurach
Wycieczki

15 czerwca 2021 r. klasa 7 b wybraÅ‚a siÄ™ do parku linowego w Ostrzycach. Wspólna wÄ™drówka, biesiada przy ognisku, a także pokonywanie wÅ‚asnych lÄ™ków i wspóÅ‚praca mimo buzujÄ…cej w żyÅ‚ach adrenaliny, byÅ‚y szansÄ… na zacieÅ›nianie przyjaźni. 🧗🏻

Obrazy newsów: clasic.jpg

My Lapbook
Konkurs

W ostatnim czasie nasi uczniowie wziÄ™li udziaÅ‚ w konkursie plastyczno-jÄ™zykowym My Lapbook, który zostaÅ‚ zorganizowany przez SzkoÅ‚Ä™ PodstawowÄ… nr 1 w Å»ukowie. Uczniowie mieli za zadanie wykonać lapbook, przedstawiajÄ…cy informacje w jÄ™zyku angielskim oraz materiaÅ‚y wizualne na temat wybranego kraju. Wykonanie prac byÅ‚o bardzo pracochÅ‚onne i wymagaÅ‚o odpowiedniej selekcji materiaÅ‚ów, wyszukania potrzebnych informacji, sporzÄ…dzenia notatek i opisów w jÄ™zyku angielskim oraz pomysÅ‚owoÅ›ci i wyczucia estetyki. RozstrzygniÄ™cie konkursu nastÄ…piÅ‚o 14 maja 2021 r.

W konkursie wzięło udziaÅ‚ 55 uczestników z 10 szkóÅ‚ nie tylko z powiatu kartuskiego, ale również z Gdyni, Wejherowa i Redy.

Jury przyznaÅ‚o kilka równorzÄ™dnych miejsc pierwszych, drugich i trzecich oraz kilka wyróżnieÅ„ w każdej kategorii. WysiÅ‚ek wszystkich uczniów zostaÅ‚ doceniony.

 

Obrazy newsów: logospon.jpg


 

   Czytaj więcej    .. 
Nowi uczniowie
Informacja

Obrazy newsów: lista_pierwszakow_2021-22.png

Obrazy newsów: lista_pierwszakow_2021-22.png

Dzień Flagi RP
Wydarzenie
Co w trawie piszczy?
Konkurs

Obrazy newsów: koncert.png

Informacja

Obrazy newsów: nar.jpg

W trosce o środowisko
Uczniowie

DzieÅ„ Ziemi obchodziliÅ›my w naszej szkole zawsze bardzo uroczyÅ›cie. PrzyÅ›wiecaÅ‚ nam cel ksztaÅ‚towania aktywnej postawy wobec Å›rodowiska, wrażliwoÅ›ci, szacunku, odpowiedzialnoÅ›ci za jego stan, dostrzegania potrzeb recyklingu i segregacji odpadów, uÅ›wiadamiania roli jakÄ… uczniowie mogÄ… odegrać w swoim najbliższym otoczeniu. 

Pomimo pandemii coronawirusa udaÅ‚o siÄ™ zorganizować warsztaty   przyrodnicze w formie on – line przy udziale zaprzyjaźnionych od lat instruktorów OÅ›rodka Edukacji Ekologicznej z Szymarku. Zabrali nas oni w krainÄ™ bociana oraz zaznajomili z wiedzÄ… o różnych gatunkach  ptaków. 

 Uczniowie naszej szkoÅ‚y posprzÄ…tali teren wokóÅ‚ swojego miejsca zamieszkania, czego dowody przedstawili na zdjÄ™ciach. KreatywnoÅ›ci nie byÅ‚o koÅ„ca, powstaÅ‚y piosenki, wiersze i plakaty, a wszystko po to, aby uÅ›wiadomić, że Ziemia jest ważna, bo jest naszym domem, bez którego nie moglibyÅ›my przeżyć...

                                                                                  Izabela Lewicka - Socha

Obrazy newsów: dz.jpg


Międzynarodowy Dzień Ziemi
Wydarzenie

22 kwietnia to Åšwiatowy DzieÅ„ Ziemi, symboliczne Å›wiÄ™to majÄ…ce zwrócić uwagÄ™ opinii publicznej na rosnÄ…ce zagrożenia katastrof ekologicznych i zagÅ‚adÄ™ naszej planety.

Dbajmy o nasz wspólny dom dla siebie i przyszÅ‚ych pokoleÅ„!

Konkurs recytatorski
Konkurs

Obrazy newsów: konkursy.jpg

REGULAMIN

Z okazji Dnia Mediacji
Konkurs

Aby uÅ›wietnić obchody MiÄ™dzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadajÄ…ce w październiku, Ministerstwo SprawiedliwoÅ›ci zaprasza dzieci i mÅ‚odzież do udziaÅ‚u w konkursie na plakat promujÄ…cy mediacjÄ™ - alternatywny do procesu sÄ…dowego sposób rozwiÄ…zywania sporów.

 Obrazy newsów: konkurs_.jpg

Rekrutacja
Rodzice

Obrazy newsów: ogloszenie_rekrutacja_2021-22.png

   Czytaj więcej    .. 
V Narodowe Czytanie Pisma Świętego
Uczniowie

Rozpoczyna siÄ™ XIII Ogólnopolski TydzieÅ„ Biblijny, który otwiera V Narodowe Czytanie Pisma ÅšwiÄ™tego. Na dziÅ› czytanie z Ewangelii wg Å›w. Jana.

ZachÄ™camy do wspólnej lektury z naszymi uczniami.

Just Sing
Konkurs

Uczniowie naszej szkoÅ‚y wziÄ™li udziaÅ‚ w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej  ‘Just Sing’ w Baninie, który zostaÅ‚ rozstrzygniÄ™ty 17 kwietnia 2021 r. Uczestnicy mieli za zadanie nagranie filmu z wÅ‚asnÄ… interpretacjÄ… wybranej piosenki. 

NaszÄ… szkoÅ‚Ä™ reprezentowaÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce osoby: Kornelia Wantoch-Rekowska z klasy 2a, Katarzyna Mazur z 2b, Agata Plichta z 6b oraz Dominika Ffrench z klasy 4a. 

Nasi uczniowie świetnie się spisali!

Kornelia Wantoch-Rekowska zdobyła I miejsce w kategorii klas I-III

Katarzyna Mazur otrzymaÅ‚a wyróżnienie w kategorii klas I-III.

Dominika Ffrench otrzymaÅ‚a wyróżnienie w kategorii klas IV-VI.

Serdeczne gratulacje!

B. Patoka


Obrazy newsów: kalamarz.jpg

Obrazy newsów: konpol.jpg

Życzenia wielkanocne
Różne
Boost your creativity
Konkurs

I Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…ce z OddziaÅ‚ami DwujÄ™zycznymi w Kartuzach zorganizowaÅ‚o Powiatowy Konkurs z JÄ™zyka Angielskiego ‘Boost your creativity’ dla uczniów klas VII i VIII szkóÅ‚ podstawowych pod patronatem wydawnictwa KBOOM. 

Zadaniem uczniów byÅ‚o wykonanie komiksu, który miaÅ‚ zawierać wskazane przez organizatorów idiomy. Uczniowie mogli wykonywać prace w grupie do 3 osób lub samodzielnie.

Nasza szkoÅ‚a wysÅ‚aÅ‚a na konkurs 2 prace. Pierwszy komiks wykonaÅ‚a grupa uczniów z klasy 7b w skÅ‚adzie: Julia Reich, Julia Plichta oraz Nikola Maćkowska. DrugÄ… pracÄ™ stworzyÅ‚a Anita Zalewska z klasy 7b.

Lista zwyciÄ™zców zostaÅ‚a ogÅ‚oszona 25 marca 2021r. 

Anita Zalewska otrzymała w konkursie I miejsce.

Wielkie gratulacje!

 B.Patoka

Obrazy newsów: ko.jpg

Sukces w konkursie historycznym
Konkurs

16 marca 2021 r. w Sali BHP Stoczni GdaÅ„skiej odbyÅ‚ siÄ™ finaÅ‚ XI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Historia regionalna. Polacy w Wolnym MieÅ›cie GdaÅ„sku 1920-1939”. Anna Klinkosz z klasy 8b zajęła wysokie  5. miejsce oraz tytuÅ‚ laureatki konkursu. Aniu, gratulujemy!

Obrazy newsów: kon_hist_2021.png


VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Anglojęzycznej
Konkurs

17 marca 2021 r. w Zespole SzkóÅ‚ Zawodowych i OgólnoksztaÅ‚cÄ…cych w Kartuzach odbyÅ‚ siÄ™ VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji AnglojÄ™zycznej. Uczniowie przygotowali wÅ‚asnÄ… interpretacjÄ™ wybranego wiersza lub fragmentu prozy w jÄ™zyku angielskim. Nasza szkoÅ‚a miaÅ‚a 4 reprezentantów: JuliÄ™ PlichtÄ™ z 7b, NikolÄ™ MaćkowskÄ… z 7b, JuliÄ™ Reich z 7b oraz AnnÄ™ Klinkosz z 8b.

Dziewczyny z naszej szkoÅ‚y spisaÅ‚y siÄ™ na medal! SpoÅ›ród 45 uczestników z 18 szkóÅ‚ powiatu kartuskiego udaÅ‚o siÄ™ zdobyć wysokie lokaty:

Anna Klinkosz  - I miejsce

Julia Reich – II miejsce

Julia Plichta – wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy wysokich wyników!

W zaÅ‚Ä…czniku screeny z wystÄ™pów.

B. Patoka


I Can Sing
Konkurs

11 marca 2021 r. w naszej szkole odbyÅ‚ siÄ™ V Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej I Can Sing. ZostaÅ‚ on przeprowadzony w formie online. Uczestnicy prezentowali siÄ™ na platformie Meet.  Na wspólnym spotkaniu o wyznaczonej godzinie  uczniowie wykonywali wybranÄ… przez siebie piosenkÄ™. Konkurs byÅ‚ podzielony na dwie części: kategoria klas I-III oraz IV-VI.

Wzięło w nim udziaÅ‚ 10 uczestników: w kategorii klas I-III – 4 osoby, w kategorii klas IV-VI – 6 uczestniczek. 

Poziom prezentowanych utwór byÅ‚ bardzo wysoki. Uczestnicy bardzo dobrze opanowali tekst i Å›wietnie przygotowali siÄ™ od strony jÄ™zykowej.

B. Patoka

Obrazy newsów: agata_plichta.jpg

Obrazy newsów: dominika_ffrench.jpg


 

   Czytaj więcej    .. 
Rekrutacja
Informacja

Obrazy newsów: rek_inf_2021.jpg

Rekrutacja
Informacja

Obrazy newsów: rekrutacja_2021.jpg

Nasi najlepsi!
Uczniowie

Gratulujemy wspaniaÅ‚ych wyników! Trzymajcie tak dalej!

Obrazy newsów: wyst_boz19.jpg

stat4u
Obrazy
e-Dziennik
Obrazy
Programy i projekty

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Info online