Gminne zawody w unihokeja
Sport

 26 pa¼dziernika 2011 r. w naszej szkole odby³y siê Gminne zawody w unihokeja dziwcz±t i ch³opców. W tej pasjonujacej grze zmierzy³y siê uczniowskie reprezentacje szkó³ z Somonina, Borcza, Gorêczyna i Po³êczyna. Przewidziano dwie kategorie wiekowe - szko³a podstawowa oraz gimnazjum.

Uczestnikom i zwyciêzcom gratulujemy!Obrazy newsów: IMAG0084.jpg

   Czytaj więcej    .. 
Spektakl profilaktyczny dla SP
Wydarzenie

Dnia 19 pa¼dziernika uczniowie klas I – VI Szko³y Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Gorêczynie obejrzeli inscenizacjê Piekielnie anielska sztuka. Do¶wiadczeni arty¶ci Zespo³u Teatralnego GRUPA T z Torunia "zabrali" odbiorców w ¶wiat bajki o Czerwonym Kapturku poruszaj±c ci±gle aktualne w szko³ach problemy agresji i przemocy. Przebieg³y diabe³ i sympatyczny anio³ próbowali przekonaæ publiczno¶æ do swoich racji za pomoc± bajki, a tak¿e scenek z udzia³em uczniów. Wszystko ozdobione by³o du¿± ilo¶ci± ciekawych i kolorowych rekwizytów. Przez 40 minut uczniowie fantastycznie siê bawili i dokonali w³a¶ciwego podsumowania:

 Z³o zosta³o zwyciê¿one, rozs±dek pop³aca, przemoc zmieni³a siê w ³agodno¶æ i szacunek dla drugiego cz³owieka!

Obrazy newsów: IMAG0069.jpg

Dzieñ Edukacji Narodowej
Różne

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom o¶wiaty... pogody ducha, realizacji planów, sukcesów w ¿yciu zawodowym i prywatnym!

 

 

Obrazy newsów: kwiaty.jpg

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny - Jesienne Dyktando
Konkurs

Obrazy newsów: kalamarz.jpgW pi±tek 21 pa¼dziernika 2011 r. w naszej szkole odbêdzie siê kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego Jesienne Dyktando. Konkurs, bêd±cy pod patronatem kuratorium o¶wiaty, obejmuje uczniów zarówno szkó³ podstawowych, jak i gimnazjów. W tym roku szkolnym Gimnazjum Publiczne im. Ziemi Kaszubskiej w Gorêczynie reprezentowaæ bêd± uczennice klasy II a i II b - Aleksandra Salewska oraz Ewelina Synak.

Trzymamy kciuki!

   Czytaj więcej    .. 

stat4u
Obrazy
e-Dziennik
Obrazy
Programy i projekty

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Info online
Ostatnie Obrazy