Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Batyckiego
Informacja

Serdecznie zapraszamy

Na spotkanie podsumowujce projekt „Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Batyckiego”, które odbdzie si dnia 23.02.2012r. w Zespole Szkó w Gorczynie.

 

                                                                           Organizatorzy:

                                                  Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdaskiego

                                          Gimnazjum Publiczne im. Ziemi Kaszubskiej w  Gorczynie

 

Program spotkania:

11.00 Powitanie zaproszonych goci - dyrektor ZS w Gorczynie Elbieta Korzeniewska

11.30 „Chromy Morze Batyckie na ldzie” – wykad dr Doroty Burskiej z IO UG

12.00 Zaoenia projektu - P. Teresa Dyl-Sosnowska, nauczycielka GP w Gorczynie

           -kronika projektu- uczniowie GP w Gorczynie

           -„Modlitwa morza”- spektakl taneczno-muzyczny uczniów z GP w Gorczynie

                                            pod kierunkiem p.Katarzyny Orzechowskiej

           -analiza przeprowadzonych bada Jeziora Ostrzyckiego – dr Barbara Wojtasik

                                                                                                           i dr Dorota Burska

           -wystpienia zaproszonych goci

           -„Jezioro Ostrzyckie w czterech porach roku” - zwiedzanie wystawy fotograficznej

           -EKOPARTY

           -wrczenie nagród i podzikowa uczestnikom projektu

14.00 Podsumowanie i zakoczenie konferencji

W czasie spotkania bdzie piewa chórek z GP w Gorczynie pod kierunkiem p. Magorzaty Hinca.

                                                         Obrazy artykuów: logo4.jpg               Obrazy artykuów: wfos.jpg               Obrazy artykuów: ug.jpg

   Czytaj więcej    .. 
Projekt ekologiczny
Po lekcjach

       Nasza szkoa, jako jedyna z niewielu, ma zaszczyt wspópracowa z Uniwersytetem Gdaskim. Wspóprac rozpoczlimy uczestniczc w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdasku, pt. "Nasze jezioro - nasza sprawa". Po krótkim czasie przystapilimy do realizacji projektu, który nosi tytu "Jezioro Ostrzyckie na drodze do Morza Batyckiego". Po uroczystym spotkaniu z pani dr Dorot Bursk i dr Barbar Wojtasik, które przeprowadziy ciekawe wykady w formie prezentacji, wzilimy si ostro do pracy. Nasi uczniowie, co pewien czas, nawet gdy rok szkolny dobieg koca, wyruszali do omiu gorcych stacji znajdujcych si nad Jeziorem Ostrzyckim. Pobieralimy tam próbki wody i za pomoc specjalnego urzdzenia okrelalismy jej waciwoci, m.in. pH, temperatur, procentow zawarto tlenu czy przewodnictwo, za pod kierunkiem pani dr Barbary Wojtasik prowadzilimy badania nad meiobentosem.
        Po kadym takim wyjedzie spotykalimy si w naszym maym "laboratorium", w sali, w której przeprowadzalismy dalsz cz naszych bada. Mierzylimy zawarto fosforanów, azotanów, azotu i fosforu cakowitego za pomoca spektofotometru, który otrzymalimy od firmy "HACH Lange" w ramach naszych dziaa. 
     Nagrod za dotychczasowe zmagania by wyjazd na Uniwersytet Gdaski, gdzie analizowalimy wyniki bada. Dziki temu mielimy okazj dowiedzie si wiele nowych, ciekawych rzeczy. Przez ostatni tydzie, do pónych godzin, wykonywalimy wystaw opisujc cele i dziaania naszej pracy oraz wystaw fotograficzn, która przedstawia stacje naszego jeziora w czterech porach roku. Jedna z naszych uczennic, pod kierunkiem pani Teresy Dyl-Sosnowskiej, wykonaa prezentacj, która zawieraa podsumowania i analizy wyników bada, jak i wiele ciekawych i miesznych fotografii.  Dnia 16 lutego 2012 r. przedstawilimy efekty naszej cikiej pracy na konferencji na Uniwersytecie Gdaskim. W naszym projekcie udzia wzili pracownicy z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdaskiego, którzy z chci nam pomagali, kilkadziesit uczniów z Gimnazjum Publicznego w Gorczynie oraz kilkoro nauczycieli, którzy wspierali nas w dziaaniach i sprawowali nad nami opiek.
       Zakoczenie projektu nastpi 23.02.2012 r. w Zespole Szkó im. Ziemi Kaszubskiej w Gorczynie.

 

Paulina Magulska II b
Emilia Kolka II b
Magorzata Szczypior II a
   Czytaj więcej    .. 
Mini pika siatkowa
Sport

Dnia 17 stycznia nasi uczniowie reprezentowali nasz szko w zawodach sportowych w karegori ''mini pika siatkowa dziewczt i chopców". Razem byo 5 druyn. Szkoy ,które nas odwiedziy:

                                                            1-SP.Gorczyno 
                                                            2-SP.Somonino
                                                            3-SP.Borcz
                                                            4-SP.Poczyno
                                                            5-SP.Egiertowo


Walka bya bardzo wyrównana , jednak udao si nam wygra.


Dziewczyny:                                                                                       Chopcy:


1. miejsce - SP.Gorczyno                                                                 1. miejsce - SP.Somonino
2. miejsce - SP.Somonino                                                                  2. miejsce - SP.Egiertowo
3. miejsce - SP.Borcz                                                                          3. miejsce - SP.Gorczyno
4. miejsce - SP.Poczyno                                                                  4. miejsce - SP.Borcz
5. miejsce - SP.Egiertowo                                                                  5. miejsce - SP.Poczyno


W rod 25 stycznia dziewczyny bd reprezentoway nasz szko w Przodkowie na powiatowych zawodach mini siatkówki.

                                                                                                               Danuta Szymichowska VI b

Modernizacja pracowni komputerowych
Po lekcjach

       Podczas ferii dokonano modernizacji obu pracowni komputerowych. Ulepszono architektur sieci, preinstalowano oprogramowanie, odmalowano sale, dostawiono pi nowych stacji roboczych, zmieniono ustawienie stanowisk. Objto równie zasigiem sieci Wi-Fi cay budynek szkoy.

Obrazy newsów: moderprac.jpg

Przedferyjne spotkanie z policj
Spotkanie

        27. 01. 2012 r. w ramach propagowania bezpiecznego i zdrowego wypoczynku wród dzieci i modziey, w naszej szkole odbyo si spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Przedstawiono typowe sytuacje stwarzajce zagroenie i podano metody ich uniknicia. Po prelekcji dyrekcja szkoy wraz z wychowawcami wyrónia najlepszych uczniów z poszczególnych klas.

Obrazy newsów: imag0143.jpg

 

Wsplne koldowanie na spotkaniu z rodzicami
Rodzice

       27. 01. 2012 r. odbya si wywiadówka semestralna. Przed spotkaniem rodziców z wychowawcami klas, odbyo si wspólne zebranie na sali gimnastycznej. Tam to wrczono listy gratulacyjne i wyróniono najlepszych uczniów. Cao uwietni wystp uczniów, podczas którego zaprezentowano tradycyjne koldy, czsto w niekonwencjonalnych aranacjach.

ZDJCIA 

KASZBSCZ SPIW
Wydarzenie

Obrazy newsów: haft.jpeg

 

 

 

 

  ,, Wez Jezëskù, wez pòd gówkã

Kòlibiónczi tón

Nie mdzesz, nie mdzesz na tim swiece

Dzys Jezëskù sóm”

 

       Czd Bòégò Narodzeniô w pòlsczi tradicji dérëje ja do 2 gromicznika. Je to czas redosnégò spiéwaniô kòlãdów ca familj w chëczë przë danowim drzéwkù, a w kòscele przë kùmkù.Wszëtcë baro rôd spiéwaj kòlãdë, starszi i dzecë, a czedë je to pò kaszëbskù, tim bari ceszi.

       17 stëcznika w Szkòle Spòdleczny w Gòrãczënie òdbé sã III Szkòowi Kònkùrs Kòlãdów w Jãzëkù Kaszëbsczim pòd titlã ,,Spiéwómë Jezësowi pò kaszëbskù”, zorganizowóny przez szkóln ti szkòë Annã ukòwicz.

      W kònkùrsu wëstpiwaë dz&´wcztka z  klasów III - VI. Bëë òne pòdzeloné na 2 kategòrje wiekòwé. Baro pëszno spiéwaë rozmajité kòlãdë. Òcenioné òstaë przez kònkùrsow k&`misjã, w chtërny zasôdaë:


-  wastnô Barbara Plicht, szkólnô kaszëbsczégò jãzëka

-  wastnô Irena Zielka, szkólnô pòlsczégò jãzëka

- wastnô Maria Piastowskô – przôdë nôlenica karna ,,Kaszuby” w Kartuzach, a dzysô  
   pedagòg w naszi szkòle.

     Kòmisjô dôwa bôczenié na jãzëk, ùtrzimanié melodji, znanié tekstów i na interpretacjã.

   Czytaj więcej    .. 
Szkolny Przegld Kold i Pastoraek
Wydarzenie

       18.01.2012 roku w Zespole Szkó w Gorczynie odby si Szkolny Przegld Kold i Pastoraek. Zosta zorganizowany z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy dotyczy podtrzymania i kontynuowania piknej tradycji wspólnego piewania kold wród dzieci i modziey, drugi natomiast odnosi si do istotnej kwestii ludzkiego ycia czyli publicznych wystpie.

       Wród prezentowanych kold znalazy si takie utwory jak: Dlaczego dzisiaj, Wród nocnej ciszy, Oj maluki maluki, Hula wiatr Cicha noc czy Przybieeli do Betlejem. Wszyscy uczniowie powanie potraktowali przygotowanie do przegldu, co zaowocowao wietn zabaw i wysokim poziomem prezentowanych kold, a cao wystpów piknie dopeni szkolny chór wykonujc utwór Przekamy sobie znak pokoju. Mówic krótko tego dnia rozpiewana bya caa szkoa, a nawet gmina… . Reprezentowa j bowiem sam Wójt Marian Kryszewski, który wspólnie z nauczycielami zapiewa kold Anio pasterzom mówi.

       Dzikujemy za wspólne koldowanie i czekamy na kolejne w przyszym roku!

 Obrazy newsów: collage4.jpg

´

   Czytaj więcej    .. 
Wywiadwka
Rodzice

       Uprzejmie informujemy, e 27 stycznia 2011 r. o godzinie 17.00  w naszej szkole odbedzie si  wywiadówka. Serdecznie zapraszamy!

XX fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy
Wydarzenie

UWAGA!

 

Dyrekcja Zespou Szkó w Gorczynie za porednictwem Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy zaprasza uczniów, nauczycieli i pracowników szkoy do akcji zbiórki pienidzy na zakup najnowoczeniejszych urzdze do ratowania ycia wczeniaków oraz na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciarnych z cukrzyc. Pienidze zbiera bd uczniowie na kadej przerwie od poniedziaku do rody. 

Obrazy newsów: wosp.png

Wigilie klasowe
Wydarzenie

       wita Boego Narodzenia to czas pojednania, pokoju i mioci. W tysicach domów ludzie zasiadaj wspólnie do stoow, aby podzieli si opatkiem i witowa narodziny Mesjasza. Równie  w zespoach klasowych obchodzi si symboliczn Wigili. Zawsze jest to mile spdzony czas, obwitujcy w podarki, poczstunek i wspólne piewanie kold.

Obrazy news&´w: wigkl.jpg

Boe Narodzenie
Różne

Obrazy newsów: choinka.jpeg

 

 

 

 

 

Wszystkim nauczycielom,

 rodzicom, absolwentom

i uczniom wiele radoci 

i szczcia, wit 

rodzinnych

i przesyconych mioci 

oraz Szczliwego

Nowego Roku 2012!

Warsztaty z PG
UczniowieGimnazjum Publiczne im. Ziemi Kaszubskiej w Gorczynie ju kolejny raz uczestniczy w programie Za rk z Einsteinem, ktry pod patronatem Politechniki Gdaskiej wspiera rozwj zainteresowa uczniw przedmiotami cisymi. W ramach projektu szkoa otrzymaa pomoce naukowe i zyskaa wachlarz interesujcych zaj pozalekcyjnych. Wrd nich organizowane cyklicznie wyjazdy oraz warsztaty z naukowcami i studentami PG.

   Czytaj więcej    .. 
Podsumowanie drugiej edycji Szlachetnej Paczki w gminie Somonino
Informacja

Szanowni Pastwo,
akcja Szlachetna Paczka 2011 w gminie Somonino dobiega koca. Wolontariusze wysyaj ostatnie informacje zwrotne do darczyców o tym jak zostaa przyjta paczka, co si rodzinie podobao. Pracy byo duo, ale niewtpliwie jeszcze wicej pozytywnych wrae. Zaangaowanych w akcj byo 8 wolontariuszy: Anita Syldatk, Alicja Karczewska, Monika Bednarek, Alicja Dmitrowska, Danuta Neubauer, Alicja Trepczyk, Lidia Puzdrowska.

Obrazy newsów: wolont.png

   Czytaj więcej    .. 
Szlachetna Paczka
Różne

       wita Boego Narodzenia to magiczny czas. Wyjtkowa atmosfera oraz niezwyky nastrój sprawiaj, e chcemy si dzieli i chtnie nie pomoc. W tym okresie organizuje si wiele rónorodnych akcji charytatywnych i zbiórek darów.

Obrazy newsów: szpaczka.jpeg

   Czytaj więcej    .. 

stat4u
Obrazy
e-Dziennik
Obrazy
Programy i projekty

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Obrazy

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Info online
Ostatnie Obrazy